ข้อบังคับชมรม

หมวด 1 ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1. ชมรมนี้มีชื่อว่า "ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน" ใช้ชื่อย่อว่า "ชมรมเว็บมาสเตอร์"ประธานชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Phuket - Andaman Webmaster Club" และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "PAWC"

ข้อ 2. เครื่องหมายของชมรมเป็นรูป มีข้อความชื่อชมรมเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อ 3. สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ ณ 98.0 IT Radio36 ถ.บางกอก อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร.076 - 355871-2

ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไป

หมวด 2 วัตถุประสงค์ 

ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นนายกสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม 
3. ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของชมรมผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่โดยชอบ 
4. ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บและยกระดับสมาชิกของชมรมให้สูงขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และ จริยธรรม 
5. เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ 
6. ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบำเพ็ญตนของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
7. ส่งเสริมความสามัคคี และกิจกรรมสาธารณกุศลในหมู่สมาชิก 

หมวด 3 นายกภทและคุณสมบัติของสมาชิก 

สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายและรูปแบบเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้แทนเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บไซต์ได้ลงนามรับรองแล้วและนักพัฒนาเว็บไซต์ สามารถเป็นคณะบริหารชมรมได้

ข. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไป รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

ค. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารชมรม มีมติเชิญเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

หมวด 4 หน้าที่และสิทธิของสมาชิก 

สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของชมรมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของชมรม ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมกำหนด ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของชมรมทุกประการ 

สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของชมรมตามระเบียบที่ชมรมกำหนด 
ประดับเครื่องหมายของชมรมในโอกาสอันควร 
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม 
ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและใช้ login username สมาชิกเท่านั้นที่รับรู้ 
ได้รับสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่ชมรมกำหนด 

สมาชิกสามัญมีสิทธิ 

เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารชมรม 
สมาชิกที่(ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่าสามปี) เข้าชื่อกันจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ 

หมวดที่ 5
สมาชิกภาพ

ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบชมรมแบบของชมรมต่อเลขานุการ
เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
หากเลขาธิการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็น สมาชิกให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุธรณ์ต่อประธานชมรมภายในกำหนดเวลา สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำปฏิเสธและใหประธานชมรม นำเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป
มติในการรับสมัครสมาชิกจะต้องมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชมรมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้นั้นนำเงินค่าสมัครและค่าบำรุงมาชำระให้เสร็จสิ้น จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ

1.สาบสูญตามคำสั่งของศาล
1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ และเลขาธิการได้รับหนังสือนั้นแล้ว
1. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
1. ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ตามข้อ 1

สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และชมรมนี้
2. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เหตุที่ให้ต้องจำคุกนั้นเป็นความผิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพโดยชอบ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
3. ผิดข้อบังคับของชมรมปฎิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทำให้แตกความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
4. ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันตั้งแต่ สองปี ขึ้นไป

กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า สามคน หรือโดยสมาชิกสามัญที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า สามปี จำนวนไม่น้อยกว่า สิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร
การลงมติให้ลบชื่อให้ลงคะแนนลับ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด แต่ก่อนที่จะลงมติต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควร

หมวดที่ 6
การบริหารชมรม

ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า เจ็ดคน แต่ไม่เกิน สิบห้าคนประกอบด้วยประธานชมรม รองประธานชมรมจำนวนตามความจำเป็น เลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ตำแหน่งละ หนึ่งคน กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นชมรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ถึงคราวออกตามวาระ
2. ประธานสาบสูญตามคำสั่งของศาล
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานชมรมและประธานชมรมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
4. ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11
5. ขาดประชุมคณะกรรมการบริหาร สามครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ประธานชมรมทราบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของชมรม 
2. ปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อดำเนินการ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
3. กำหนดตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่และตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของชมรม
4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรึกษาชมรม โดยให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมและออกความคิดเห็นในการประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 24 เดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ในระหว่างที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังไม่ได้รับตำแหน่งให้คระกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อันเป็นปกติไปพลางก่อน

คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม ให้ประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานชมรมเป็นประธานที่ประชุม และถ้ารองประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่คณะกรรมการชมรมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมประธานชมรม เป็นผู้แทนชมรมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

1. ประธานชมรม มีหน้าที่อำนวยการบริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของชมรม
2. รองประธานชมรม เป็นผู้ช่วยเหลือประธานชมรม ทำการแทนเมื่อประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติงานตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
3. เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี นัดประชุมใหญ่อื่นๆ บันทึกการประชุม ดูแลรักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของชมรม ติดต่อกับสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ประธานมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของชมรมควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของชมรม แต่การรับบุคคลเข้าทำงาน หรือให้ออกจากงาน เลขาธิการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
4. เหรัญญิก มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ทำบัญชี,งบดุล และดูแลผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับเงินและทรัพย์สินอื่นของชมรม
5. นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง 

เงินรายได้ทั้งหมดของชมรมให้ฝากไว้ที่ธนาคารที่มีความมั่นคง หรือซื้อตราสารทางการเงินที่ออกหรือรับรองโดยรัฐบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
การเบิกจ่ายเงินของชมรมให้ประธานชมรม เลขาธิการและเหรัญญิกของชมรมประธานมือชื่อร่วมกันและประทับตราของชมรมเป็นสำคัญ
ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละ หนึ่งหมื่นบาท หรือรวมแล้วไม่เกิน สองหมื่นบาท ภายในหนึ่งเดือน หากจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
การอนุมัติสั่งจ่ายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่งประธานชมรมต้องแจ้งให้คระกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป

เหรัญญิกมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละ ห้าพันบาท หรือรวมแล้วไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท ภายในเวลาหนึ่งเดือน เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ห้าพันบาท
เหรัญญิกต้องจัดทำงบดุลแสดงฐานะการเงินของชมรมทุกเดือนปิดแสดงไว้ ณ ที่ทำการชมรมและต้องทำงบดุลทุกวันที่ 31 ธันวาคมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

หมวด 7
การเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหารชมรม

ประธานชมรมและกรรมการบริหารให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยที่ประชุมเลือกสมาชิกวิสามัญจำนวน ห้าคน ขึ้นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในที่ประชุมผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานชมรม จากสมาชิกสามัญด้วยกันต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ห้าคน การเลือกตั้งให้กระทำโดยให้สมาชิกสามัญลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานชมรม ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก

เมื่อที่ประชุมเลือกประธานชมรมได้แล้ว ให้ที่ประชมรมีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการบริหารส่วนที่เหลือ จากนั้นให้ประธานชมรมมีสิทธิเลือกสมาชิกสามัญมาเป็นคณะกรรมการบริหารได้กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด
การเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมตามจำนวนที่ยังเหลือจากส่วนที่ประธานชมรมได้เลือกไปแล้วนั้น ให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งตนเห็นชมรมการบริหารจากเว็บไซต์ที่สมาชิกสังกัดเว็บไซต์ไม่เกิน หนึ่งคน โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ห้าคน และเลือกตั้งโดยให้สมาชิกสามัญลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่ อันดับหนึ่ง ถึง อันดับสุดท้ายตามจำนวนคณะกรรมการ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
ผู้ได้รับคะแนนรองลงมาให้เป็นสำรองกรรมการและให้เลื่อนขึ้นมาเป็นกรรมการแทนเมื่อกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนอยู่เท่ากับวาระที่เหลือของคนที่ตนแทน
กรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกชมรมจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้
ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่สิ้นสุดลงตามวาระ มอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

หมวด 8
การควบคุมความประพฤติของสมาชิก

จริยธรรมของวิชาชีพที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติได้แก่
1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นบนเว็บไซต์
2. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนเว็บ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ พาดพิงให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากพบข้อความในลักษณะดังกล่าวจะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งเนื้อหา ภาพ เสียง วีดีโอ โปรแกรม หรือข้อมูลอื่นใด มาเผยแพร่บนเว็บ จะต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
4. ไม่กระทำการก่อกวน บุกรุก ทำความเสียหาย ให้แก่เครื่องให้บริการและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
5. ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพหรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

หมวด 9
การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่ของชมรมมีได้ 2 กรณีคือ
1. การประชุมใหญ่สามัญ
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ

ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนสิงหาของทุกปี เพื่อ

1. ให้คณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปี
2. รับรองงบดุลประจำปี 
3. เรื่องอื่นๆ

การประชุมใหญ่วิสามัญกระทำได้เมื่อ

1. คณะกรรมการบริหารเห็นชมรมื่อมีปัญหาที่จะต้องหารือ หรือให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย
2. สามัญสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบคน ร้องขอให้เรียกประชมรมข้อ 

การประชุมใหญ่ ต้องมีสามัญสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนสามัญสมาชิกทั้งหมด หรือจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
การนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน และให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการชมรม

หมวด 10
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ

เปลี่ยน แปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และมติให้แก้ไขข้อบังคับต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ญัตติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหาร หรือมาจากสามัญสมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า สามปี จำนวนไม่น้อยกว่า สามสิบคน โดยให้ทำเป็นหนังสือและให้เลขานุิการทำสำเนาแจกจ่ายแก่สมาชิกก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนด สามสิบวัน นับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว

หมวด 11
การเลิกชมรม

ชมรมเลิกโดย
.1 ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก
ในการประชุมให้เลิกชมรมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

เมื่อชมรมต้องเลิกไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด ๆ ให้ทรัพย์สินของชมรมตกเป็นองค์กรที่พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ตามมติที่ประชุมใหญ่

หมวด 12
บทเฉพาะกาล

ในวาระเริ่มแรก หลังจากก่อตั้งชมรมนี้แล้ว ให้คณะกรรมการชมรม ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญของชมรมในครั้งถัดไป