คณะกรรมการ

 
รายชื่อคณะกรรมการชมรม ชุด ที่ 1

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต – อันดามัน

คุณชวนชม ใจชะอุ่ม Chaunchom@hotmail.com ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตอง
คุณพนมพล ธรรมชาตินิยม info@phuketguides.com รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
คุณรังสรรค์ คงทอง ทนายความ และอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
คุณวีระศักดิ์ นาวีการ info@kazarmedia.com บริษัท คาซ่ามีเดีย จำกัด
คุณชัยวุฒิ พวงสุวรรณ cpnews21@hotmail.com ผู้สื่อข่าว ช่อง 11 ภูเก็ต

คณะกรรมการบริหาร

คุณวิโรจน์ ทองอ่อน webmaster@phuketjobs.com www.phuketjobs.com
ประธานชมรม    
     
อ.ทรงเกียรติ ภาวดี zorkia@yahoo.com www.cgitop.com
รองประธานฝ่ายวิชาการ    
     
คุณพชร ดำรงวุฒ    
รองประธานฝ่ายกิจกรรม pu_na_d@hotmail.com www.phuketsecondhand.com
     
คุณยงยุทธ ชาญกล yutpk@thailmail.com www.phuketport.com
รองประธานผู้ดูแลเว็บไซด์    
     
คุณเณริศา พรหมวิลัย pnerisa@hotmail.com www.phukethealth.com
เลขานุการ    
     
คุณศรัญพักตร์ ตันติวงศ์ไพศาล webmaster@marinewave95.com www.marinewave95.com
เหรัญญิก    
     
คุณเสริมศักดิ์ ก้าวเร็ว aon_kt@hotmail.com www.phuketshine.com
นายทะเบียน    
     
คุณณัฐวุฒิ นำมณีวงศ์ webmaster@siamgamezone.com www.siamgamezone.com
ประชาสัมพันธ์    

 
คณะกรรมการ

อ.จักรกฤษณ์ ศิริวัฒน kae@pkw.ac.th www.pkw.ac.th
คุณคุณยงยุทธ อินทวงศ์ yongyuti@dulwich.ac.th www.phuketport.com
คุณศิริพงษ์ มีคลัง pong_batik@hotmail.com www.phuketart.com
คุณศุภฤกษ์ ทีปะปาล kazar@thailand.com www.kazarmedia.com