ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาของชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต-อันดามัน

เริ่มต้นจากแนวความคิดของ ทีม webmaster กลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันเพื่อรวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดทักษะความรู้ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงมีความคิดว่าน่าจะมีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้นมา เพื่อให้ได้รับข่าวสารข้อมูลทางด้านอินเตอร์เน็ต หรือสารสนเทศ อย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในมวลหมู่เว็บมาสเตอร์ อีกทั้งเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับโครงการที่ เมืองภูเก็ตจะเป็นศูนย์กลางของสารสนเทศ หรือ Phuket ICT City ดังนั้นจึงได้รวบรวมบรรดาเว็บมาสเตอร์ ที่มาจากหลากหลายอาชีพในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งขณะนั้นมีประมาณ 20 คน

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2544 ได้จัดตั้งเป็น "ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน"

.......... โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม สารสนเทศ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณกุศล โดยอาศัยความสามารถเฉพาะด้านของสมาชิกแต่ละท่าน ในการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่หมู่สมาชิกด้วยกัน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการจัดตั้งชมรมให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และในวันที่ 1 สิงหาคม 2544 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดถาวรขึ้น หลังจากที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดก่อตั้งขึ้น และทำงานครบ 90 วัน

...........ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ความแตกต่างทางด้านอายุ มีทั้งอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป แต่กระนั้นทางชมรมฯ มิได้มุ่งหวังที่จะทำธุรกิจแต่อย่างใด ทุกคนที่เข้ามาร่วมกันทำงานกับทางชมรมฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า เสียสละเวลา เงินทอง เพื่อนำความรู้ความสามารถของตัวเองมาถ่ายทอดแก่มวลหมู่สมาชิกด้วยกัน และถ่ายทอดสู่สังคมท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่

..........."ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน" ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2544 ณ ศูนย์ศิลปะภูการ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต "นายวงค์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์" เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมในวันนี้ คือ การประกวด logo ของชมรม จากนักเรียนและประชาชนทั่วไปควบคู่กันไปด้วยปัจจุบันนี้ ทางชมรมฯ ได้จัดตั้งเว็บไซด์ที่ชื่อว่าwww.phuketwebmaster.com ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ต และมีที่ทำการชมรมเลขที่ 36 ถ.บางกอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 01-3709116 หรือ 076 - 355871-2

...........ทางชมรมได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้กับมวลหมู่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางชมรมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ IT ในจังหวัด เช่น งาน IT @ Phuket Day วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2544 , งานครบรอบ 30 ปี ราชภัฏภูเก็ต วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2544 และ ขณะนี้ทางชมรมฯ และโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการ

.......... ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โดยมีการเชิญบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมทั้งเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมสัมภาษณ์และสนทนา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจะออกอากาศรายการวิทยุ 98.0 IT RADIO ซึ่งขณะนี้เป็นที่สนใจแก่ผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ทางชมรมฯ ได้มีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้กับมวลหมู่สมาชิก และบุคคลทั่วไป อีกหลายโครงการ
ปัจจุบัน ชมรมฯ มีสมาชิกกว่า 1000 ท่าน ที่สมัครเข้ามาทั้งทางสื่ออินเตอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง ซึ่งทางชมรมรับทุกท่านที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลืองานกิจกรรมของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นเว็บมาสเตอร์ หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตเลย

.......... ทางชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามันยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้กับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชนที่สนใจ 

..........จากคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความตั้งใจจริง มีสำนึกรักบ้านเกิดที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมตัวกันเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ มาถ่ายทอดและเผยแพร่แก่สังคม ทางชมรมมิได้คาดหวังสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศแต่อย่างใด เพียงแต่ขอคำชี้แนะ แรงสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะสานความตั้งใจเพื่อให้ชมรมฯบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้