สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

....ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบชมรมแบบของชมรมต่อเลขานุการ

เมื่อเลขานุการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

หากเลขานุการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็น สมาชิกให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุธรณ์ต่อประธานชมรมภายในกำหนดเวลา สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำปฏิเสธและใหประธานชมรม นำเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป

มติในการรับสมัครสมาชิกจะต้องมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชมรมเมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้นั้นนำเงินค่าสมัครและค่าบำรุงมาชำระให้เสร็จสิ้น จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ

1 .สาบสูญตามคำสั่งของศาล
2 . ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขานุการ และเลขานุการได้รับหนังสือนั้นแล้ว
3 . เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
4 . ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ตามข้อ 1

สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และชมรมนี้
2 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เหตุที่ให้ต้องจำคุกนั้นเป็นความผิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพโดยชอบ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
3 ผิดข้อบังคับของชมรมปฎิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทำให้แตกความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
4 ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันตั้งแต่ สองปี ขึ้นไป

กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า สามคน หรือโดยสมาชิกสามัญที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า สามปี จำนวนไม่น้อยกว่า สิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร
การลงมติให้ลบชื่อให้ลงคะแนนลับ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด แต่ก่อนที่จะลงมติต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควร

ู้สนใจสมัครสมาชิกสมัครได้ทาง E mail - info@phuketwebmaster.com หรือ สมัครด้วยตัวเอง ที่ทำการชมรม 36 ถ.บางกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel/Fax. 076 - 355871-2