ใบรับรอง

 

ใบรับรองเว็บไซต์

ทางชมรมจะออกใบรับรองในรูปแบบของหน้าเว็บเพจที่มีโลโก้ของชมรมและข้อความรับรองให้สำหรับเว็บไซต์ ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและต้องการ ขอใบรับรองซึ่งจะต้องนำไปติดที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ของชมรม ดังนี้

1. ชื่อโดเมนเนมจะต้องได้มาอย่างถูกต้องและไม่มีชื่อที่หมินเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พระมหากษัตริ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

2. เว็บไซต์จะต้องมีไม่เกี่ยวข้องกับเว็บโป้ ลามกอนาจาร หรือเว็บไซต์การพนัน และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด หรือต้องไม่เป็นเว็บที่ก่อให้เกิดการยั่วยุกามอารมณ์ 

3. เว็ไซต์ต้องไม่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมและความมั่นคงของประเทศ และต้องไม่ผิดศิลธรรมอันดีงาม 

4. เว็บไซต์จะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้ง ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถ ติดต่อได้สะดวก

5. หากเว็บไซต์ที่ทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตจะต้องมีหมายเลขทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิคด้วย

6. หากเว็บไซต์ที่ได้รับใบรับรองไปแล้วปฎิบัติผิดกฎระเบียบข้างตนหรือทางชมรมพบในภายหลังว่า ไม่เข้ากฎเกณท์ดังกล่าว ทางชมรมจะยกเลิกใบรับรองในทันทีและจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการกระทำของเว็บไซต์นั้นๆ

ขั้นตอนการขอใบรับรอง 

1.เว็บไซต์ที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองให้ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครส่งมาที่ อีเมลล์ หรือ FAX มาที่ 076 - 355782 หรือส่งด้วยตัวเองที่ทำการชมรมฯ

2.รอรับการตอบกลับจากชมรมซึ่งทางชมรมจะเข้าไปดูและตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว

3.เมื่อผ่านเกณท์ทางชมรมจะแจ้งไปทางอีเมลล์ และส่ง Link สำหรับนำโลโก้ของชมรมไปติดไว้ที่เว็บไซต์ของผู้ขอใบรับรอง

4. ผู้ขอใบรับรองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าขอใบรับรอง 500 บาท เมื่อผ่านเกณท์ 

หมายเหตุ..เว็บไซต์ที่จะขอใบรับรองสามารถขอได้ทั้งเว้บที่เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้

ซึ่งทางชมรมจะทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนเว็บไซต์ที่มีใบรับรองไปพร้อมกับวารสารของชมรม